Algemene voorwaarden Humane Zorg

Artikel 1 Algemeen

  1. Begripsomschrijvingen
 • Cliënt: Een natuurlijk persoon die zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger.
 • Belangenbehartiger: de door de zorgvrager aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van de zorgvrager optreedt en de zorgvrager op zijn/haar verzoek bijstaat in de behartiging van zijn/haar belangen.
 • Wettelijk vertegenwoordiger: De wettelijk vertegenwoordiger is diegene die bij wet (ouder, voogden, curatoren, bewindvoerders) gemachtigd is in rechte op te treden (rechtsgeldige verbintenissen aan te gaan) voor een cliënt.
 • Zorgaanbieder: Humane Zorg gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 73104752.
 • Instantie: Het orgaan, dat zorg draagt voor de bekostiging van de hulp en/of dienstverlening wanneer die niet door de cliënt zelf wordt bekostigd, zoals de gemeente of een zorgverzekeraar.
 • Beschikking / Indicatiebesluit / Plaatsingsbrief: Het (wettelijk) vereiste besluit door of namens een gemeente/zorgkantoor/indicatieorgaan/reclassering over de aard, de inhoud en de omvang en tijdsduur van de hulp c.q. zorgbehoefte(n) van de cliënt en de wijze waarop daarin kan worden voorzien volgens Wlz, Wmo, Zwv, Jeugdwet, ASR en Wet Forensische Zorg.
 • Persoonsgebonden budget (PGB): Een subsidie die aan zorgvrager op basis van een indicatiebesluit is toegekend en waarmee zorgvrager zelf zorg kan inkopen.
 • Zorg in natura: Een subsidie waardoor zorgvrager op basis van een indicatiebesluit zorg kan inkopen bij een door zorgvrager gewenste instelling voor zover deze gecontracteerd is voor Wlz, Wmo, Zvw, Jeugdwet, ASR en Wet Forensische Zorg.
 • Hulpverleningsplan / zorgplan / behandelplan: Het document waarin de doelen over de uitvoering van de zorg- en diensten schriftelijk uitgewerkt worden. 
 • Zorgverleningsovereenkomst: Het document waarin de afspraken over de uitvoering van de zorg- en diensten schriftelijk vastgelegd worden.
 • Woon/Zorgovereenkomst: Overeenkomst tussen de cliënt en Humane Zorg die de afspraken bevat over bewoning van een woning/kamer door de cliënt.
 • Verwijzing: Conform Jeugdwet, Wlz, Wmo, Zvw en Wet Forensische Zorg kunnen gemeentes, zorgkantoor, medisch specialist of rechtelijke macht cliënten rechtstreeks verwijzen naar Wmo/Wlz arrangement of forensische zorg.
 • Hulpverlener/begeleider/verpleegkundige/zorgverlener/behandelaar: Persoon die de cliënt helpt/begeleidt/behandelt/ondersteunt, afhankelijk of het gaat om Jeugdzorg, Wmo, Wlz, Zvw of Forensische Zorg. 
  1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van hulp en dienstverlening, als hiervoor bedoeld, van Humane Zorg. Deze algemene voorwaarden zijn geldig totdat Humane Zorg nieuwe algemene voorwaarden heeft vastgesteld en haar cliënten op de hoogte heeft gebracht van de daarvoor geldende ingangsdatum.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Humane Zorg, waarbij Humane Zorg collega’s of andere zorgverleners heeft betrokken.

  1. Afschrift

Humane Zorg verstrekt cliënten voor het aangaan van de zorgverleningsovereenkomst een afschrift van de algemene voorwaarden en informeert cliënten tijdig over eventuele wijzigingen. De algemene voorwaarden zijn ook na te lezen op de website van Humane Zorg (www.humanezorg.nl). 

  1. Reikwijdte voorwaarden

Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met Humane Zorg overeengekomen te worden. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2 Wettelijke regelingen

Humane Zorg biedt hulp aan ouders, jeugdigen en volwassenen (hierna cliënten) en aan personen / instellingen in het netwerk van de cliënten. Hulp aan cliënten komt doorgaans tot stand via tussenkomst van verwijzers, zoals Centrum voor Jeugd & Gezin, wijkteams, reclassering, huisarts of van andere instanties zoals scholen, ketenpartners of van natuurlijke personen. 

In verreweg de meeste gevallen wordt de betaling gedaan door instanties krachtens de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (ZVW), Wet Langdurige Zorg (WLZ), Adolescenten Strafrecht (ASR)  en Wet Forensische Zorg dan wel door een andere betalende instantie, b.v. een andere zorgaanbieder of een school zelf.

Deze algemene voorwaarden regelen de afspraken tussen Humane Zorg en de cliënt en de afspraken die nodig zijn om de hulp bekostigd te krijgen door instanties. Want de hulp vraagt inzet van menskracht en dus bekostiging. Als het enigszins mogelijk is, zal Humane Zorg proberen om de cliënt daar geen last van te laten ondervinden. Echter, de regels van de instanties kunnen wel degelijk veel invloed hebben op de te bieden hulp. Daarom moeten cliënten daarvan op de hoogte zijn. Is er geen instantie die de kosten vergoedt, dan kan Humane Zorg alleen hulp bieden, die rechtstreeks in rekening wordt gebracht bij de cliënt c.q. opdrachtgever.

Artikel 3 De start van de hulp

3.1 Indicatie

Voor veel hulp van Humane Zorg is een indicatie van de gemeente, het zorgkantoor of een geldige verwijzing van een daartoe conform Wmo, Wlz, Zvw en Wet Forensische Zorg gerechtigde persoon of instantie nodig.

3.2 Zorgverleningsovereenkomst

De hulp voor de cliënt kan starten na het aangaan van een zorgverleningsovereenkomst en het zorgplan tussen Humane Zorg en de cliënt (m.u.v. crisiszorg). Deze twee zijn pas van kracht als die door de cliënt,  en/of diens wettelijk vertegenwoordiger ondertekend is. Ondertekening van het zorgplan en de zorgverleningsovereenkomst is tevens dat de cliënt akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Humane Zorg. In sommige gevallen, zoals bij behandeling, volstaat alleen het ondertekenen van het zorgplan door de cliënt. 

3.3 Beschikbaarheid van hulp

De capaciteit van de hulpverlening/dienstverlening/begeleiding door Humane Zorg wordt begrensd door jaarlijks vooraf vastgestelde productieafspraken of budgetten met instanties. Voor de cliënt kan dat tot gevolg hebben, dat een bepaalde vorm van hulp soms niet (direct) beschikbaar is. De hulp wordt ook begrensd door wat de indicatie of regels van de betreffende instantie toestaan.

3.4 Zorgplan

Binnen 6 weken na aanmelding stelt Humane Zorg het zorgplan op en verstrekt dit, als verzocht is, aan de indicerende/verwijzende instelling. Vaststelling gebeurt na overleg met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger. De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger moeten instemmen met het zorgplan.

Instemming is niet vereist bij hulp op grond van een maatregel van kinderbescherming en Wet Forensische Zorg, maar ook dan streeft Humane Zorg naar overeenstemming met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger.

In het zorgplan wordt in ieder geval nader uitgewerkt:

 • De hulpvraag van de cliënt;
 • De behandel -/ begeleidings- en zorg doelen;
 • De wijze waarop Humane Zorg de gestelde doelen wil bereiken;
 • Welke disciplines en middelen worden ingezet om deze doelstellingen te kunnen bereiken;
 • Welke inspanningen de cliënt zal doen om de gestelde doelen te realiseren;
 • Welke inzet en inspanning van andere zorgverleners /instellingen betrokken bij de cliënt wordt geleverd

3.5 Informatie opvragen

De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger verleent Humane Zorg toestemming om bij de voorbereiding en de uitvoering van het zorgplan informatie te vragen aan de verwijzende instantie. Voor het opvragen van informatie bij andere instanties zal Humane Zorg eerst vooraf schriftelijk toestemming vragen aan cliënt, als onderdeel van het zorgplan of in een afzonderlijk verzoek.

Artikel 4 Wijziging en beëindiging van de hulp

4.1 Wijzigingen in het zorgplan

Wijzigingen in het zorgplan kunnen slechts in overleg en na overeenstemming tussen Humane Zorg en de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger worden aangebracht. Instemming is niet vereist bij hulp op grond van een maatregel van kinderbescherming en Wet Forensische Zorg, maar ook dan streeft Humane Zorg naar overeenstemming met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger.

4.1.1 Het in artikel 4.1 genoemde overleg is niet vereist indien, als gevolg van spoedeisende omstandigheden, Humane Zorg in het belang van de cliënt direct noodzakelijke maatregelen dient te treffen. Als dat het geval is, zal Humane Zorg zo spoedig mogelijk in overleg treden met de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

4.2 Beëindiging van de hulp en woon/zorgovereenkomst

De hulp eindigt in de navolgende gevallen:

 • Indien de gestelde doelen in het zorgplan bereikt zijn.
 • Indien de geldigheidstermijn van de indicatie is verstreken.
 • Indien de periode is verstreken zoals vastgesteld in het zorgplan.
 • Indien geen overeenstemming wordt bereikt over het zorgplan.
 • Met wederzijds goedvinden, tenzij het hulp betreft waartoe een maatregel van kinderbescherming / Wet Forensische Zorg verplicht.
 • Door opzegging door cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger tenzij het zorg betreft waartoe een maatregel van kinderbescherming / Wet Forensische Zorg verplicht.
 • Indien de cliënt overlijdt.
 • Een verandering in de indicatie treedt op, waardoor de cliënt geen recht op zorg, uitgevoerd door Humane Zorg, meer heeft.

4.3 Opzegging door cliënt

De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Tenzij het zorg betreft waartoe een maatregel van kinderbescherming / Wet Forensische Zorg verplicht.

4.4 Opzegging door Humane Zorg

Humane Zorg kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen wegens gewichtige redenen, met een opzegtermijn van één maand. Van gewichtige redenen is in ieder geval sprake:

 • Indien de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, diens verplichtingen in verband met deze overeenkomst niet nakomt.
 • Indien van Humane Zorg in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de overeenkomst ongewijzigd wordt voortgezet.
 • Indien cliënt een of meerdere van de verplichtingen zoals genoemd in artikel 6.3 t/m 6.6 van deze voorwaarden niet nakomt.

Alvorens Humane Zorg tot opzegging van de overeenkomst overgaat, zal Humane Zorg in overleg treden met de gemeentelijke toegang, gecertificeerde instelling of een verwijzer over de beëindiging van de zorg tenzij de opzegging in redelijkheid geen uitstel kan dulden. Vervolgens zal Humane Zorg de cliënt van haar voornemen in kennis stellen .

4.5 Wijziging wettelijk vertegenwoordiger

De overeenkomst blijft van kracht ingeval van wijziging van de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt. Een nieuwe wettelijke vertegenwoordiger wordt geacht op de hoogte te zijn van de zorg die de cliënt van Humane Zorg ontvangt en bijgevolg van deze overeenkomst en is gehouden aan de bepalingen ervan.

4.6 Afzeggen afspraken

Indien de cliënt en/of Humane Zorg de overeengekomen hulp in concrete gevallen op de vastgestelde datum en/of tijdstip niet kan afnemen of leveren, dienen zij dit onmiddellijk maar tenminste 24 uur van tevoren aan elkaar te melden. Zie ook artikel 5.5 “niet nakomen en de kosten”.

Artikel 5 Bekostiging van hulp en dienstverlening

Primair wordt de hulp geleverd door Humane Zorg aan cliënten bekostigd vanuit Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (ZVW), Wet Langdurige Zorg (WLZ), Adolescenten Strafrecht (ASR) en Wet Forensische Zorg. In sommige situaties kan er sprake zijn van andere bekostigingsvormen zoals hieronder opgenomen. Indien er sprake is van een van de situaties zoals hieronder beschreven, wordt dit in een addendum bij de zorgverleningsovereenkomst opgenomen.

5.1 Overige bekostigingsvormen

5.1.1. Persoonsgebonden budget

Indien de hulp- of zorgverlening geschiedt op basis van persoonsgebonden budget leggen partijen schriftelijk duur, frequentie en tariefstelling per tijdseenheid van de te bieden hulp- en zorgverlening vast.

5.1.2 Hulp of zorg zonder indicatie

Indien de hulp- of zorgverlening geschiedt zonder een tot bekostiging strekkende indicatie leggen partijen schriftelijk duur, frequentie en tariefstelling per tijdseenheid van de te bieden hulp- en zorgverlening in een bijlage bij de zorgverleningsovereenkomst vast. Het overeengekomen tarief wordt dan bij de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger in rekening gebracht. Het overeengekomen tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.

5.1.3 Hulp en dienstverlening in opdracht van derden

Humane Zorg verleent ook hulp en dienstverlening in opdracht van instellingen of instanties, hetgeen is vastgelegd in een overeenkomst. In dat geval dient de betreffende overeenkomst door Humane Zorg en de opdrachtgever te worden ondertekend. Het overeengekomen tarief wordt dan bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Het overeengekomen tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.

5.2 Facturatie

Met betrekking tot de door cliënt dan wel derden aan Humane Zorg verschuldigde kosten zoals vermeld onder 5.1  is Humane Zorg  gerechtigd maandelijks een evenredig voorschotbedrag te factureren. De cliënt dan wel de opdrachtgever verplicht zich om binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur het factuurbedrag te voldoen op de door Humane Zorg aangegeven wijze.

5.3 Kosten

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, bij niet-tijdige betaling, zijn voor rekening van de cliënt dan wel de opdrachtgever. 

5.4 Niet nakoming

Indien de cliënt zijn meldingsverplichting als bedoeld in artikel 4.6 niet nakomt, is Humane Zorg gerechtigd de verschuldigde kosten voor de overeengekomen hulp- of dienstverlening bij de cliënt in rekening te brengen. In bijzondere gevallen kan na gezamenlijk overleg en uitsluitend ter beoordeling van Humane Zorg van deze regeling worden afgeweken.

5.5 Financiële afrekening 

Binnen twee maanden na het einde van de zorgverleningsovereenkomst, maar in ieder geval steeds binnen twee maanden na afloop van één jaar, verstrekt Humane Zorg een gespecificeerde financiële afrekening, naar aanleiding van de genoten hulp- en dienstverlening en de betaalde voorschotten ten aanzien van het gestelde in artikel 5.2. 

Artikel 6 Uitvoering van de hulp en dienstverlening

6.1 Veiligheid terreinen en locaties Humane Zorg 

Humane Zorg draagt op de terreinen en accommodaties zorg voor een veilige verblijfssituatie voor haar cliënten als ook haar medewerkers, zodat cliënten, familieleden en bezoekers zich daar veilig voelen.

6.2 Waarborging veiligheid

Om veiligheid voor cliënt en derden te kunnen waarborgen, zal Humane Zorg  in voorkomende gevallen veiligheidsrisico’s melden aan de gemeentelijke toegang of de gecertificeerde instelling en/of aangifte doen, en kan Humane Zorg  de cliënt, voor zover in 7×24 uurs hulp, tijdelijk een andere verblijfsplaats bieden, dan wel de overeenkomst opzeggen.

6.3 Richtlijnen veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting

In geval de hulpverlening bij cliënt thuis plaats vindt, stelt de cliënt de medewerker(s) van Humane Zorg in de gelegenheid om volgens de door Humane Zorg  vast te stellen richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting hun taken te kunnen uitvoeren. De richtlijnen zijn op te vragen bij Humane Zorg .

6.4 Omgangsvormen

De cliënt dient algemeen aanvaardbare omgangsvormen te hanteren en geweld, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie achterwege te laten. Indien de medewerker(s) van Humane Zorg hiermee op welke wijze dan ook wordt/worden geconfronteerd, kan dit een reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van de dienstverlening door Humane Zorg . Tevens kan aangifte bij de politie worden gedaan.

6.5 Privacy

Privacy van zowel de cliënt als ook de medewerker worden wederzijds gerespecteerd. Dit betekent onder andere dat er geen beeld- en geluidopnames van cliënten of medewerkers van Humane Zorg gemaakt en gepubliceerd worden zonder expliciete toestemming van deze persoon dan wel personen. Tevens worden er geen uitlatingen gedaan over cliënten en medewerkers van Humane Zorg via (sociale) media of welke manier dan ook.

6.6 Rookvrije werkplek

In het geval hulpverlening bij cliënt thuis plaatsvindt zorgt de cliënt ervoor dat de medewerker de werkzaamheden op een rookvrije werkplek kan verrichten. De cliënt of derden zullen niet roken in aanwezigheid van de medewerker, tenzij de medewerker daarvoor toestemming heeft gegeven. Het is medewerkers van Humane Zorg niet toegestaan te roken tijdens het verlenen van hulp aan de cliënt.

6.7 Woon/Zorgovereenkomst en de huisregels

Ieder cliënt die een kamer/woning van Humane Zorg bewoont ondertekent een woon/zorgovereenkomst. Indien de cliënt de woning deelt met anderen, dan wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de taken en verplichtingen die samenhangen met een meerpersoonshuishouden. De huisregels kunnen verschillen per locatie en hebben een verplichtend karakter voor de betreffende locatie. De cliënt wordt geacht die te kennen.

6.8 Niet-nakoming

Niet-nakoming van de verplichtingen, zoals genoemd in de leden 1 t/m6 van dit artikel levert een gewichtige reden op, waardoor de hulp met onmiddellijke ingang kan worden beëindigd.

6.9 Giften

Het is niet toegestaan om de medewerker(s) giften in natura, geld of geschenken aan te bieden anders dan een symbolisch gebaar van dank.

Artikel 7 Privacy, Registratie en beheer van gegevens

7.1 Registratie en beheer persoonsgegevens

Humane Zorg zorgt voor een volledige en goede uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Humane Zorg beheert en registreert informatie over de hulp in haar eigen elektronisch cliëntdossier. Humane Zorg draagt zorg voor zorgvuldige registratie en beheer van gegevens en heeft dit vastgelegd in het privacyreglement. Dit reglement maakt onderdeel uit van deze voorwaarden. De volledige tekst van het privacyreglement is na te lezen op de website van Humane Zorg  (www.humanezorg.nl).

7.2 Informatie uit andere instelling

De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger zal, voor zover nodig ter uitvoering van deze overeenkomst, Humane Zorg in kennis stellen van de betrokkenheid van (een) andere instelling(-en), bijvoorbeeld ten aanzien van (eerdere) hulp of onderwijs. Zo nodig kan om inzage of afschrift van daarop betrekking hebbende relevante stukken gevraagd worden.

7.3 Uitwisselen gegevens

Humane Zorg wisselt gegevens uit met andere instellingen indien dit noodzakelijk wordt geacht met betrekking tot de financiering, uitvoering en continuïteit van de geleverde zorg of te leveren zorg. Dit betreft zowel cliënt specifieke informatie als geaggregeerde informatie.

Artikel 8. Verzekeringen

De cliënt is verplicht een wettelijke ziektekostenverzekering af te sluiten. Indien geboden zorg in de vorm van 24 uurs verblijf is dan dient de cliënt een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De cliënt (of namens hem zijn wettelijke vertegenwoordiger) is aansprakelijk voor de eventueel door hem/haar veroorzaakte schade. Voor zover mocht blijken dat de cliënt ter zake onverzekerd is, is cliënt aansprakelijk voor de betreffende extra kosten die de werkzaamheden van Humane Zorg uit hoofde van deze overeenkomst met zich brengen.

Artikel 9 Toestemming voor behandeling in bijzondere situaties

9.1 Toestemming cliënt

Wanneer er iets gebeurt dat geneeskundige of andere (therapeutische) interventie(s) noodzakelijk maakt en deze behandelingen staan niet in het zorgplan, dan wordt met deze behandeling pas begonnen nadat de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven voor deze behandeling.

9.2 Uitzondering toestemming

Indien de cliënt geen, of niet snel genoeg toestemming kan geven voor de behandeling en dit zou leiden tot levensgevaar of zeer ernstige schade voor de cliënt, dan kan bij uitzondering met de behandeling worden begonnen zonder toestemming. Achteraf moeten de cliënt en/of de wettelijk vertegenwoordiger uiterlijk binnen 2 weken schriftelijk worden ingelicht over de noodzaak en de toegepaste behandeling.

Artikel 10 Gedragscode medewerkers

Humane Zorg hanteert een personeelshandboek voor medewerkers. Hierin zijn bijv. beschreven: werving&selectie, arbeidsomstandigheden en gedragscode. Gedragscode geeft de beschrijving van hoe medewerkers geacht worden zich te gedragen, zowel ten opzichte van elkaar, als ten opzichte van cliënten en derden. De code is gericht op het in de organisatie bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, seksuele intimidatie alsmede op het respecteren van levensbeschouwelijke opvattingen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid Humane Zorg 

11.1 Goede zorgverlener

De zorgverlener van Humane Zorg zal bij zijn werkzaamheden de codes van een goed zorgverlener in acht nemen en daarbij handelen in overeenstemming met op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de vigerende regelgeving, de regels daarvoor binnen Humane Zorg en de geldende professionele standaarden.

11.2 Schade

In geval van schade bij de cliënt (materieel of immaterieel), waarvoor Humane Zorg aansprakelijk is, wordt die door Humane Zorg vergoed. De vergoedingsplicht van Humane Zorg strekt nimmer verder dan tot het maximale bedrag waarvoor de aansprakelijkheidspolis van de Humane Zorg per gebeurtenis dekking biedt. Schades veroorzaakt door (een van de medewerkers van) Humane Zorg van € 50,00 of minder worden niet vergoed, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld. Melding en afhandeling van schadegevallen vinden plaats volgens een vastgestelde procedure.

Artikel 12 Klachtenregeling

12.1 Klacht

Humane Zorg streeft een zorgvuldige uitvoering na van de hulp en zorgverlening. Ondanks de beoogde zorgvuldigheid kan de cliënt een klacht hebben over de hulpverlening.

12.2 Klachtenreglement

Op de hulp en zorgverlening is een klachtenreglement voor cliënten van toepassing, dat voldoet aan de wettelijke bepalingen daarover. Het klachtenreglement is na te lezen op de website van Humane Zorg  (www.humanezorg.nl). 

Artikel 13 Medezeggenschap

De medezeggenschap van cliënten binnen Humane Zorg is in te delen in twee niveaus te weten:

 • Individueel: Inspraak bij het zorgplan, tussentijdse evaluaties en eindevaluatie tijdens eindgesprek, deelname aan cliëntenraad. 
 • Centraal niveau: Personeelsvertegenwoordiging. Medezeggenschapsraad zal starten wanneer het personeelsbestand van Humane Zorg voldoet aan wettelijk gestelde voorwaarden daarvan.  

Artikel 14 Geschillen

14.1 Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerd door het Nederlandse recht.

14.2 Geschillen

Eventuele geschillen zullen, voor zover zij tot de competentie van de rechtbank Rotterdam horen, worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam. Geschillen die behoren tot de competentie van de sector kanton van enige rechtbank, worden voorgelegd aan de sector kanton, die volgens de wet bevoegd is van die geschillen kennis te nemen.

Wanneer een geschil is aan te merken als klacht, wordt die bij voorkeur in behandeling genomen conform de klachtenregeling van Humane Zorg  (zie artikel 12).

Indien een bepaling uit de zorgverleningsovereenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Slotbepaling

Artikel 15

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2022 en de eerdere versies komen te vervallen.