Forensische Behandeling

Behandeling bij Humane Zorg Forensisch

Humane Zorg Forensisch biedt ambulante behandeling en verdiepingsdiagnostiek voor (jong-)volwassen cliënten met een forensische achtergrond. Dit is geestelijke gezondheidszorg voor cliënten die een strafbaar feit hebben gepleegd, waarbij het delictgedrag (zoals agressie of diefstal) mogelijk mede het gevolg is van een psychische stoornis (zoals trauma of persoonlijkheidsstoornis). In de behandeling worden de nieuwste richtlijnen en methoden gebruikt en wordt rekening gehouden met de culturele achtergrond van de cliënt. De behandeling vindt altijd plaats in strafrechtelijk kader.  

De door de rechter opgelegde strafrechtelijke maatregel verschilt per opgenomen cliënt. Een forensische behandeling bij Humane Zorg kan bestaan uit diverse, eventueel opeenvolgende behandelvormen.

Voor wie

Humane Zorg biedt ambulante psychologische behandeling voor cliënten die via de reclassering doorverwezen worden. Er is dus altijd sprake van een justitieel kader en een IFZO indicatie. Bij de verwezen cliënten is er sprake van strafbaar gedrag, zoals agressie of diefstal en er is sprake van psychologische problematiek die het recidive risico beïnvloedt, zoals impulsregulatieproblemen, trauma of persoonlijkheidsproblematiek.

Cliënten waarbij sprake is van op de voorgrond staande problemen met psychosen of gebruik van verslavende middelen en dak -en thuislozen kunnen op dit moment nog niet bij Humane zorg Forensisch terecht.

Hoe

Behandeling bij Humane Zorg begint altijd met een risicotaxatie en een cultureel interview. Iedereen- waar dan ook geboren of getogen- heeft immers zijn eigen unieke afkomst die meebepaalt hoe iemand het best tot groei en ontwikkeling komt. Op basis van deze gegevens formuleren wij een behandelplan met als primair doel verlagen van het recidive risico en verhogen van het algemeen functioneren en welbevinden. De behandeling vindt vervolgens ambulant plaats.

Op vaste momenten – en zo veel vaker als nodig- vindt er overleg met u als verwijzer plaats. Bij Humane Zorg vinden wij samenwerking en laagdrempelig contact belangrijk.

Behandelmethoden

Forensische behandeling kent verschillende behandelmogelijkheden. De keuze voor een bepaalde (combinatie van) behandeling baseren we op wat de cliënt nodig heeft en op wat richtlijnen hierover voorschrijven. We bespreken de diagnose en het behandelplan met de cliënt. Binnen de behandeling werken wij met moderne middelen die bij de cliënt van nu passen en de effectiviteit vergroten, zoals CGT met behulp van Virtual Reality (VR) en behandeling op afstand, waar dat nodig en mogelijk is.

Veel gebruikte behandelmethoden zijn onder meer:

 1. Gesprekstherapie
  Tijdens een reeks therapeutische gesprekken komen de problemen aan de orde die op dit moment in het leven van de cliënt belang zijn. We gaan na welke scenario’s er zijn om oplossingen te vinden. De behandelaar begeleidt en monitort de voortgang van dit proces.
 2. Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  CGT is een behandelvorm die zich richt op hoe iemand denkt en voelt en zich daardoor gedraagt. Deze behandeling helpt om ongewenst gedrag te verminderen of te stoppen en meer gewenst gedrag aan te leren. 
 3. EMDR
  Een is een als effectief erkende vorm van traumatherapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Behandelduur

De te behandelen problematiek bepaalt hoe lang de behandeling duurt. De door de rechter opgelegde strafrechtelijke maatregel – die het kader voor de behandeling biedt- verschilt per opgenomen cliënt wat eveneens de behandelduur kan beïnvloeden. Als/wanneer de strafrechtelijke kader stopt, terwijl de behandeling nog niet klaar is, dan vindt er verwijzing/overdracht plaats naar een reguliere behandelsetting waarmee Humane Zorg samenwerkt.

Wachtlijst

Er is geen wachtlijst bij Humane Zorg. Na uw aanmelding (rekening houdend met de contra indicaties) kunnen de intakes binnen een paar weken plaatsvinden.

Behandeling i.c.m. verblijfszorg en begeleiding bij Humane Zorg

Verwijzers kunnen ook cliënten doorverwijzen die zowel verblijfszorg als behandeling tegelijkertijd nodig hebben. Binnen Humane Zorg zijn er ruim 50 wooneenheden om forensische cliënten huisvesten, begeleiden en behandelen. Humane Zorg geloofd heilig in een integrale aanpak. 

Als verwijzer kunt u voor de aanmelding het aanmeldingsformulier invullen en sturen. En voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgmanager de heer M.Baran. U kunt bellen naar : 010-318 00 77 of stuur een mail naar behandeling@humanezorg.nl

Aanmeldingsformulier

  Voornaam client

  Achternaam client

  Geboortedatum

  Gegevens huisarts

  Justitieel kader en einddatum

  Reden van aanmelding:

  Korte omschrijving actuele kernproblematiek

  Behandelvraag

  Is er sprake van psychose? Zo ja, toelichting

  Is er sprake van dak- en thuisloosheid? Zo ja, toelichting

  Is er sprake van psychose? Zo ja, toelichting

  Is er sprake van suïcidaliteit? Zo ja, toelichting

  Is er sprake van verslaving? Zo ja, toelichting

  Is er sprake van een verstandelijke beperking? Zo ja, toelichting

  E-mailadres (verplicht)

  Telefoonnummer