Medezeggenschap

In de wet is geregeld dat cliënten in de zorg mee kunnen denken in de richting van de zorgorganisatie en mee kunnen praten in de belangrijkste beslissingen. Deze wet heet de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Hiermee wordt medezeggenschap in de gemeenschappelijke belangen van de cliënten geborgd.

Cliënt raadpleging

Humane Zorg ambieert actieve participatie van haar cliënten en de ouders/verzorgers ervan. Per september ’19 heeft Humane Zorg een cliënt raadpleging.

Te informeren onderwerpen

Tijdens de vergaderingen van cliënt raadpleging informeert Humane Zorg de deelnemers o.a. over:

 • Medezeggenschap
 • Acties/verbetermaatregelen uit eerdere bijeenkomsten
 • Wederzijdse rechten en plichten
 • Klachtenregeling
 • Privacy en de AVG
 • De kwaliteit van de zorg
 • Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving

Te adviseren onderwerpen

Tijdens de vergaderingen van cliënt raadpleging stelt Humane Zorg de deelnemers in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft, inzake:

 • een wijziging van de doelstelling of de grondslag;
 • het overdragen van de zeggenschap of het aangaan van een concentratie als omschreven in de Mededingingswet of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling;
 • de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing;
 • een belangrijke wijziging in de organisatie;
 • een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden;
 • het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling;
 • de begroting en de jaarrekening;
 • het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten;
 • voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten;
 • de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg;
 • de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten;
 • wijziging van de regeling en de vaststelling of wijziging van andere voor cliënten geldende regelingen;
 • het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die instelling verblijven.

Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

De deelnemers aan cliënt raadpleging zijn bij wijze van medezeggenschap bevoegd de zorgaanbieder ook ongevraagd te adviseren inzake hierboven genoemde en andere onderwerpen, die voor de cliënten van belang zijn.

Verantwoording

Humane Zorg verantwoordt zich jaarlijks in een openbaar rapport over wat zij heeft gedaan met de adviezen met betrekking tot medezeggenschap en wat de vorderingen zijn met betrekking tot de beloofde verbetermaatregelen.